• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 56 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ • ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
2
นายพีระพงค์ อนาวงศ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
3
นายบัญชา โคตรแก้ว • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
4
นายสุรีย์ ศรีชะตา • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
5
นายสวาท มาปัสสา • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
6
นายสมิง อบมา • หัวหน้าแผนกวิชา ช่างกลโรงงาน
7
นางสาวสุปราณี เทศนาเรียง • หัวหน้าแผนกวิชา คอมพัวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน การเงิน
8
•
นายอำพล ภูผาผัน • หัวหน้าแผนกวิชา ช่างยนต์
• หัวหน้างาน กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
9
นางสุภาพร คุนุ • หัวหน้างาน ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
10
นายวิศิษฐ อ่อนประสงค์ • หัวหน้างาน โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11
นางสาวสิริณา จำเริญบุญ • หัวหน้างาน ส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
12
นายไมตรี ภูหัดการ • หัวหน้างาน พัสดุ
• หัวหน้าแผนกวิชา สามัญ-สัมพันธ์
13
นางสาวณัฎฐิมา ไชยโสดา • หัวหน้างาน บุคลากร
14
นางกรนันท์ สุโพธิ • หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา
15
•
นายวุฒิไกร โฮชิน • หัวหน้างาน ความร่วมมือ
• หัวหน้าแผนกวิชา การโรงแรม
16
นางละอองดาว ภูกิ่งหิน • หัวหน้างาน การบัญชี
• หัวหน้าแผนกวิชา การบัญชี
17
•
นางสาวจารุณี ปักสังขาเน • หัวหน้างาน สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้าแผนกวิชา การตลาด
18
นายพีระพงษ์ มาตรา • ครูประจำแผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน วัดผลและประเมินผล
19
นายนิติพงษ์ นิจจะพจน์ • ครูประจำแผนกวิชา ช่างยนต์
20
นายอิทธิรัชต์ เบ้าทอง • ครูประจำแผนกวิชา สามัญ-สัมพันธ์
• หัวหน้างาน สื่อการเรียนการสอน
21
•
นายศราวุฒิ เศรษฐสิงค์ • ครูประจำแผนกวิชา ช่างยนต์
22
นายสำรวย โพธิสาย • ครูประจำแผนกวิชา สามัญ-สัมพันธ์
23
นางรพีพร โฮชิน • ครูประจำแผนกวิชา การบัญชี
• หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป
24
นายวินัย จันทริมา • ครูประจำแผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
25
นายเสกสรรค์ ขจรกิตติฤทธิ์ • ครูประจำแผนกวิชา การตลาด
26
นางสาวหนึ่งฤทัย พรมุลา • ครูประจำแผนกวิชา คอมพัวเตอร์ธุรกิจ
27
•
นายไพทูล ศิลาพัฒน์ • ครูประจำแผนกวิชา ช่างยนต์
28
นางภัททิรา สงพัฒน์ • ครูประจำแผนกวิชา สามัญ-สัมพันธ์
29
ชยิสรา ห้วยนอก • ครูพิเศษสอน การตลาด
30
•
นายสินธุชา จันทร์เสน • ครูพิเศษสอน คอมพัวเตอร์ธุรกิจ
31
นายธีรศักดิ์ วงศ์น้ำคำ • ครูพิเศษสอน คอมพัวเตอร์ธุรกิจ
32
นายปัญญา มาตวังแสง • ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้ากำลัง
33
นางสาวณัฐชา มาปัสสา • ครูพิเศษสอน การบัญชี
34
•
นายอดิพงษ์ พิชัยช่วง • ครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงาน
35
•
นางสาวดรุณี พละสุข • ครูพิเศษสอน สามัญ-สัมพันธ์
• หัวหน้างาน วิทยบริการและห้องสมุด
36
•
นายศักดิ์ดา ยินดีเทศ • ครูพิเศษสอน ช่างยนต์
37
•
นายวราวุฒ ศรีวิพัฒน์ • ครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงาน
38
•
นายปวีณ์กร รุ่งนามา • ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้ากำลัง
39
นายวันชัย นาบำรุง • ครูพิเศษสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์
40
วิทยากร สารสนเทศ • ลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
41
•
นางสาวปริศนา จุระยา • เจ้าหน้าที่งาน วิจัยพัฒนานวรรฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
42
สอ.หญิงนานุช เศรษฐสิงหื • เจ้าหน้าที่งาน กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
43
นายอรุณ วังพิมูล • เจ้าหน้าที่งาน พัสดุ
44
นางอมรรัตน์ ตรีรัตนเศวต • เจ้าหน้าที่งาน บุคลากร
• เจ้าหน้าที่งาน การเงิน
45
•
นางสาววัชราภรณ์ ปุณะตุง • เจ้าหน้าที่งาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
46
นายศุภชัย วัฒโน • เจ้าหน้าที่งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
47
นางสาวสุภารัตน์ ทับศรีแก้ว • เจ้าหน้าที่งาน การเงิน
48
•
นางปรียานุช ภูนิคม • เจ้าหน้าที่งาน ความร่วมมือ
49
นางสาวชลิตา ภูขะมา • เจ้าหน้าที่งาน บริหารงานทั่วไป
50
นางดวงใจ วังพิมูล • เจ้าหน้าที่งาน วิทยบริการและห้องสมุด
51
นางสาวอมรรัตน์ ชิณวัน • เจ้าหน้าที่งาน พัสดุ
52
•
นางสาวอ้อยใจ ภูผาผุด • เจ้าหน้าที่งาน ทะเบียน
53
•
นางวารุณี กัลยาวงศ์ • เจ้าหน้าที่งาน วัดผลและประเมินผล
54
•
ชลิตา ภูขะมา • เจ้าหน้าที่งาน บริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่งาน ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
55
•
นายเดชา กาญวงษา • ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ RLIB
• หัวหน้าแผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ RREP
56
นายคมกริช บุญนะรักษ์ • ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่งาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ RQTY

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ