• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 54 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายสุรวัจน์ ปิติจรัสเชาว์กุล • ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
2
นายสมภาร มีอุเทน • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3
นางสาวมุกดา ดลเจือ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4
นายพีระพงษ์ มาตรา • พนักงานราชการ ครู ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน อาคารสถานที่
5
นางรพีพร โฮชิน • พนักงานราชการ ครู การบัญชี
• หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป
6
นายฐนกร ปานกลาง • พนักงานราชการ ครู ช่างกลโรงงาน
7
นายอรรณพ โยธะคง • พนักงานราชการ ครู ช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
8
นางสุภาพร คุนุ • พนักงานราชการ ครู สามัญ-สัมพันธ์
• หัวหน้างาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• หัวหน้างาน ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
9
นางละอองดาว ภูกิ่งหิน • พนักงานราชการ ครู การบัญชี
• หัวหน้างาน บัญชี
10
นางสาวณัฎฐิมา ไชยโสดา • พนักงานราชการ ครู การบัญชี
• หัวหน้างาน บุคลากร
11
นางกรนันท์ สุโพธิ • หัวหน้าแผนกวิชา การบัญชี
• พนักงานราชการ ครู การบัญชี
• หัวหน้างาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
12
•
นายอำพล ภูผาผัน • หัวหน้าแผนกวิชา ช่างยนต์
• หัวหน้างาน กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ข้าราชการครู ช่างยนต์
13
•
นายไพทูล ศิลาพัฒน์ • หัวหน้างาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• พนักงานราชการ ครู ช่างยนต์
14
•
นางสาวจารุณี ปักสังขาเน • หัวหน้างาน สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้าแผนกวิชา การตลาด
• พนักงานราชการ ครู การตลาด
15
นางสาวสิริณา จำเริญบุญ • หัวหน้างาน ส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
• พนักงานราชการ ครู คอมพัวเตอร์ธุรกิจ
16
นายทักษิณ โคทนา • ข้าราชการครู ช่างไฟฟ้ากำลัง
17
นางสาวภัททราภรณ์ คำภากุล • ข้าราชการครู การตลาด
18
นางชไมภรณ์ อ่อนประสงค์ • ข้าราชการครู สามัญ-สัมพันธ์
• หัวหน้างาน ทะเบียน
19
นายศุภชัย นาเมือง • ครูพิเศษสอน คอมพัวเตอร์ธุรกิจ
20
นายปัญญา มาตวังแสง • ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้ากำลัง
21
นายเพชรรัตน์ ภูนาดี • ครูพิเศษสอน ช่างยนต์
22
•
นายศักดิ์ดา ยินดีเทศ • ครูพิเศษสอน ช่างยนต์
23
•
นายวราวุฒ ศรีวิพัฒน์ • ครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงาน
24
นายสำรวย โพธิสาย • ครูพิเศษสอน สามัญ-สัมพันธ์
25
นางสาวปิยะธิดา ภูโอบ • ครูพิเศษสอน การตลาด
26
นางสาวพชรพรรณ โคตรดี • ครูพิเศษสอน การโรงแรม
27
•
นายชัยบูรณ์ บุญคล่อง • ครูพิเศษสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์
28
นางสาวหนึ่งฤทัย พรมุลา • ครูพิเศษสอน คอมพัวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าแผนกวิชา คอมพัวเตอร์ธุรกิจ
29
นายนิติพงษ์ นิจจะพจน์ • ครูพิเศษสอน ช่างยนต์
30
นายปฐมพงษ์ ภูโอบ • ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้ากำลัง
31
นายอาคม โยวะศรี • ครูพิเศษสอน เทคนิคพื้นฐาน
32
นางสาวสุภาพร พลลา • ครูพิเศษสอน สามัญ-สัมพันธ์
33
นางสาวปุณฑริก พลลตื้อ • ครูพิเศษสอน สามัญ-สัมพันธ์
34
นายธีรยุทธ สมบัติตรา • ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้ากำลัง
35
นายธีรวัฒน์ สลางสิงห์ • ครูพิเศษสอน สามัญ-สัมพันธ์
36
นายธีรศักดิ์ วงศ์น้ำคำ • ครูพิเศษสอน คอมพัวเตอร์ธุรกิจ
37
•
นายสุรพงษ์ แก้วแสนเมือง • ลูกจ้างประจำ ยานพาหนะ
38
•
นางสาววัชราภรณ์ ปุณะตุง • เจ้าหน้าที่งาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
39
นางอมรรัตน์ ตรีรัตนเศวต • เจ้าหน้าที่งาน บุคลากร
• เจ้าหน้าที่งาน การเงิน
40
•
นางสาวสุพัตรา แสงวิเชียร์ • เจ้าหน้าที่งาน ทะเบียน
41
•
นางวารุณี กัลยาวงศ์ • เจ้าหน้าที่งาน วัดผลและประเมินผล
42
นางสาวหทัยรัตน์ ลำพอง • เจ้าหน้าที่งาน วิทยบริการและห้องสมุด
43
นายศุภชัย วัฒโน • เจ้าหน้าที่งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
44
•
นางสาวชลิตา ภูขะมา • เจ้าหน้าที่งาน บริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่งาน ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
45
นางสาววนัสนันท์ สุวรรณหงษ์ • เจ้าหน้าที่งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
46
นางสาวอาภัสรา แสนวงค์ • เจ้าหน้าที่งาน บัญชี
47
นางสาวอารดา มาลาศรี • เจ้าหน้าที่งาน ปกครอง
48
นายธวัชชัย วงษ์คำหาร • เจ้าหน้าที่งาน พัสดุ
49
•
นางสาวอ้อยใจ ภูผาผุด • เจ้าหน้าที่งาน การเงิน
50
ณัฐสุดา ภูแง่ผา • เจ้าหน้าที่งาน วิทยบริการและห้องสมุด
51
นางสาวตวงทอง วังหอม • เจ้าหน้าที่งาน วางแผนและงบประมาณ
52
นางสาวธีริศรา ศรีมูลเขียว • ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่งาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ RSLB
53
•
นายเดชา กาญวงษา • ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ RLIB
• หัวหน้าแผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ RREP
• ข้าราชการครู ช่างอิเล็กทรอนิกส์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ