• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 55 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายสุรวัจน์ ปิติจรัสเชาว์กุล • ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
2
นางสาวมุกดา ดลเจือ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3
นายสมภาร มีอุเทน • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4
นางสุภาพร คุนุ • พนักงานราชการ ครู สามัญ-สัมพันธ์
• หัวหน้างาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• หัวหน้างาน ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5
นางละอองดาว ภูกิ่งหิน • พนักงานราชการ ครู การบัญชี
• หัวหน้างาน บัญชี
6
นางสาวณัฎฐิมา ไชยโสดา • พนักงานราชการ ครู การบัญชี
• หัวหน้างาน บุคลากร
7
นายพีระพงษ์ มาตรา • พนักงานราชการ ครู ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน อาคารสถานที่
8
นางรพีพร โฮชิน • พนักงานราชการ ครู การบัญชี
• หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป
9
นายฐนกร ปานกลาง • พนักงานราชการ ครู ช่างกลโรงงาน
10
นายอรรณพ โยธะคง • พนักงานราชการ ครู ช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
11
•
นายสุรเนตร เดชบุรัมย์ • หัวหน้าแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
12
นางกรนันท์ สุโพธิ • หัวหน้าแผนกวิชา การบัญชี
• พนักงานราชการ ครู การบัญชี
• หัวหน้างาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
13
•
นายอำพล ภูผาผัน • หัวหน้าแผนกวิชา ช่างยนต์
• หัวหน้างาน กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ข้าราชการครู ช่างยนต์
14
นางสาวสิริณา จำเริญบุญ • หัวหน้างาน ส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
• พนักงานราชการ ครู คอมพัวเตอร์ธุรกิจ
15
•
นายไพทูล ศิลาพัฒน์ • หัวหน้างาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• พนักงานราชการ ครู ช่างยนต์
16
•
นางสาวจารุณี ปักสังขาเน • หัวหน้างาน สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้าแผนกวิชา การตลาด
• พนักงานราชการ ครู การตลาด
17
นางชไมภรณ์ อ่อนประสงค์ • ข้าราชการครู สามัญ-สัมพันธ์
• หัวหน้างาน ทะเบียน
18
นายทักษิณ โคทนา • ข้าราชการครู ช่างไฟฟ้ากำลัง
19
นางสาวภัททราภรณ์ คำภากุล • ข้าราชการครู การตลาด
20
นางสาวหนึ่งฤทัย พรมุลา • ครูพิเศษสอน คอมพัวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าแผนกวิชา คอมพัวเตอร์ธุรกิจ
21
นายนิติพงษ์ นิจจะพจน์ • ครูพิเศษสอน ช่างยนต์
22
นายปฐมพงษ์ ภูโอบ • ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้ากำลัง
23
•
นายชัยบูรณ์ บุญคล่อง • ครูพิเศษสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์
24
นายอาคม โยวะศรี • ครูพิเศษสอน เทคนิคพื้นฐาน
25
นางสาวสุภาพร พลลา • ครูพิเศษสอน สามัญ-สัมพันธ์
26
นายธีรวัฒน์ สลางสิงห์ • ครูพิเศษสอน สามัญ-สัมพันธ์
27
นายธีรศักดิ์ วงศ์น้ำคำ • ครูพิเศษสอน คอมพัวเตอร์ธุรกิจ
28
นางสาวปุณฑริก พลลตื้อ • ครูพิเศษสอน สามัญ-สัมพันธ์
29
นายธีรยุทธ สมบัติตรา • ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้ากำลัง
30
นายปัญญา มาตวังแสง • ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้ากำลัง
31
นายเพชรรัตน์ ภูนาดี • ครูพิเศษสอน ช่างยนต์
32
นายศุภชัย นาเมือง • ครูพิเศษสอน คอมพัวเตอร์ธุรกิจ
33
•
นายศักดิ์ดา ยินดีเทศ • ครูพิเศษสอน ช่างยนต์
34
•
นายวราวุฒ ศรีวิพัฒน์ • ครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงาน
35
นายสำรวย โพธิสาย • ครูพิเศษสอน สามัญ-สัมพันธ์
36
นางสาวปิยะธิดา ภูโอบ • ครูพิเศษสอน การตลาด
37
นางสาวพชรพรรณ โคตรดี • ครูพิเศษสอน การโรงแรม
38
•
นายสุรพงษ์ แก้วแสนเมือง • ลูกจ้างประจำ ยานพาหนะ
39
•
นางสาวอ้อยใจ ภูผาผุด • เจ้าหน้าที่งาน การเงิน
40
ณัฐสุดา ภูแง่ผา • เจ้าหน้าที่งาน วิทยบริการและห้องสมุด
41
นายธวัชชัย วงษ์คำหาร • เจ้าหน้าที่งาน พัสดุ
42
นางสาวตวงทอง วังหอม • เจ้าหน้าที่งาน วางแผนและงบประมาณ
43
•
นางสาววัชราภรณ์ ปุณะตุง • เจ้าหน้าที่งาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
44
นางอมรรัตน์ ตรีรัตนเศวต • เจ้าหน้าที่งาน บุคลากร
• เจ้าหน้าที่งาน การเงิน
45
•
นางวารุณี กัลยาวงศ์ • เจ้าหน้าที่งาน วัดผลและประเมินผล
46
•
นางสาวสุพัตรา แสงวิเชียร์ • เจ้าหน้าที่งาน ทะเบียน
47
นางสาวหทัยรัตน์ ลำพอง • เจ้าหน้าที่งาน วิทยบริการและห้องสมุด
48
นายศุภชัย วัฒโน • เจ้าหน้าที่งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
49
•
นางสาวชลิตา ภูขะมา • เจ้าหน้าที่งาน บริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่งาน ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
50
นางสาววนัสนันท์ สุวรรณหงษ์ • เจ้าหน้าที่งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
51
นางสาวอารดา มาลาศรี • เจ้าหน้าที่งาน ปกครอง
52
นางสาวอาภัสรา แสนวงค์ • เจ้าหน้าที่งาน บัญชี
53
•
นายเดชา กาญวงษา • ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ RLIB
• หัวหน้าแผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ RREP
• ข้าราชการครู ช่างอิเล็กทรอนิกส์
54
นางสาวธีริศรา ศรีมูลเขียว • ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่งาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ RSLB

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ